Svátek má: Iva

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Definice pro zastřešující nestátní neziskové organizace

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila v prosinci minulého roku, v návaznosti na plnění úkolu z vládou schválené Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020, zásadní definici pro zastřešující nestátní neziskové organizace.

Návrh definice byl zpracován sekretariátem Rady a Výborem pro Evropskou unii a byl následně oběma výbory Rady projednán. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila kritéria výběru zastřešujících nestátních neziskových organizacía požádala svého předsedu J. Dienstbiera, aby je svým dopisem doporučil k dalšímu využití členům vlády a vedoucímu Úřadu vlády České republiky.

Schválená kritéria jsou velmi důležitá právě v souvislosti se státní politikou vůči nestátním neziskovým organizacím a zejména s poskytovanými dotacemi. Řada neziskových organizací vystupuje jako střešní organizace, svazy, a přitom jsou to jen spolky s pobočnými spolky. Tyto struktury nevznikly demokraticky iniciativou zdola, ale byly založeny, vytvořeny shora jedním hlavním spolkem a mnohdy jsou direktivně řízeny jedním člověkem. Z hlediska vlivu a podpory je zásadní rozdíl mezi takto vytvořenými organizacemi a organizacemi demokraticky vniklými zdola.

Schválená kritéria pro zastřešující nestátní neziskové organizace (NNO)
 • vznikají zdola iniciativou NNO, těmito NNO jsou zakládány a tvořeny (nejedná se tedy o hlavní spolek a jeho pobočné spolky),
 • mají právní formu členské korporace podle občanského zákoníku (spolek nebo zájmové sdružení právnických osob),
 • jejich účelem, který je uveden ve stanovách, je především poskytování služeb svým členům a hájeníjejich zájmů;
 • vznikly jako trvalá uskupení (nikoliv jako dočasné), působící na území České republiky na národní úrovni;
 • jejich povinným znakem, který zaručuje jejich legitimitu a repezentativnost, je existence členské základny, tvořené řádnými a přidruženými členy, přičemž jde alespoň z 51 % o nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, účelová zařízení církví); dalšími členy mohou být např. další církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, fyzické osoby;
 • vedou seznam členů podle občanského zákoníku;
 • jejich členové platí členské příspěvky, kterými je činnost a správa zastřešující NNO alespoň částečně financována,
 • mají strukturu orgánů podle občanského zákoníku a vyznačují se demokratickým způsobem instalování jejich členů (To znamená, že členové zastřešujících NNO mají rozhodující vliv na vytváření jejich orgánů a kontrolují jejich činnost).
 • zřizují kontrolní orgán podle občanského zákoníku
 • mají alespoň jednoho zaměstnance, který jejich činnost organizuje a koordinuje;
 • vydávají pravidelnou výroční zprávu;
 • mají zřízené webové stránky, které informují o jejich aktivitách a kde se samy prezentují jako zastřešující organizace NNO;

Zastřešující NNO tyto povinné znaky prokazují:
 • zápisy ve veřejném rejstříků příslušného rejstříkového soudu a povinnými přílohami vjeho sbírce listin, zejména stanovami;
 • výročními zprávami;
 • webovými stránkami.
Zdeněk Ertl

Označili byste Rusko jako teroristický stát?

Ano
transparent.gif transparent.gif
26%
Ne
transparent.gif transparent.gif
49%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%